TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Joanna Jackiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Translations For You Joanna Jackiewicz, z siedzibą w Warszawie 02-957, przy ul. Sobieskiego 10/2.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

·       pocztą elektroniczną pod adresem: jjackiewicz@tra4you.pl

·       pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Joanna Jackiewicz. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem może Pan/Pani kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem: jjackiewicz@tra4you.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

·       realizacji zamówienia na tłumaczenie

·       prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z realizacją zamówienia na tłumaczenie lub w innych sprawach związanych z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą

·       wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 5 lat

·       wystawienia rachunku za wykonane zlecenie

·       wskazanym w art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie w jakim wymagane jest to do prawidłowej realizacji zamówień lub komunikacji z Panią/Panem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim poza przypadkami, w których realizacja zamówienia tego wymaga lub sposób działania danego środka komunikacji zakłada przekazanie takich danych. W takich przypadkach dane przekazywane będą jedynie w wymaganym zakresie. Upoważnienie do przekazania danych osobowych może również wprost wynikać z zamówienia lub Pani/Pana odrębnego upoważnienia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Mają Państwo prawo żądania od administratora:

• dostępu do dotyczących Państwa danych,

• dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu,

• prostowania tych danych,

• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, korespondencji e-mailowej jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci kopii dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez 5 lat od dnia odbioru tłumaczenia.

W przypadku gdy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Klauzule informacyjne RODO